SIA “VIA SMS” PRIVĀTUMA POLITIKA

Versija: 1.0.
Pieņemta: 18.05.2018.
Spēkā no: 25.05.2018.

Šī Privātuma politika nosaka SIA "VIA SMS" reģ.Nr. 40103259867, personas datu apstrādes pamatprincipus.

Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai plāno izmantot VIA SMS sniegtos finanšu pakalpojumus, tajā skaitā uz attiecībām ar Klientu, kas izveidotas pirms šīs Politikas stāšanās spēkā.

1 ŠĪS POLITIKAS IETVAROS TIEK LIETOTAS ŠĀDAS DEFINĪCIJAS:

1.1. Klients - jebkura fiziska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai kurai ir nodoms izmantot VIA SMS sniegtos finanšu pakalpojumus.

1.2. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu.

1.3. Apstrāde - jebkuras darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem (ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, uzglabāšanu, grozīšanu, piekļuves piešķiršanu, izmeklēšanu, pārsūtīšanu u.tml.).

1.4. VIA SMS - juridiskā persona, kas pieder AS "VIA SMS Group" ar juridisko adresi Latvijā, Rīgā, 13. Janvāra ielā 13, un kas darbojas kā personas datu apstrādātājs.

VIA SMS grupa ir Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un tās meitas uzņēmumi.

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Šajā Politikā aprakstīti vispārīgie principi, kā VIA SMS apstrādā personas datus. Īpašas ziņas par personas datu apstrādi var iekļaut līgumos, kas noslēgti vai var tikt noslēgti starp Klientu un VIA SMS, kā arī ir atspoguļoti mājas lapā www.viasms.lv;

2.2. VIA SMS saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no neatļautās piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas zaudēšanas, modificēšanas vai iznīcināšanas.

2.3. VIA SMS Personas datu Apstrādē var izmantot pilnvarotos personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos VIA SMS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji apstrādā personas datus saskaņā ar VIA SMS norādījumiem un ievēro piemērojamos tiesību aktus un pieprasa atbilstošus drošības pasākumus.

2.4. VIA SMS sīkdatņu politika ir pieejama VIA SMS tīmekļa vietnē www.viasms.lv.

3. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

3.1. Personas dati var tikt savākti no Klienta, no Klienta izmantotajiem finanšu pakalpojumiem un no ārējiem avotiem, piemēram, valsts un privātajiem reģistriem vai citām trešajām personām.

3.2. Personas datu kategorijas, kuras VIA SMS galvenokārt, bet ne tikai, apkopo un apstrādā, ir šādas:

3.2.1 Identifikācijas dati, kā piemēram, vārds un personas kods;

3.2.2. Kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai piesakoties konkrētam produktam, dzīvesvietas adrese;

3.2.3. Profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera;

3.2.4. Finanšu dati, piemēram, ienākumi un saistības;

3.2.5. Atkarībā no VIA SMS produkta, ko Klients ir izvēlējies, datus, kas ļauj VIA SMS veikt pienācīgas rūpības pasākumus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanas novēršanu, kā arī nodrošināt atbilstību starptautiskajām sankcijām, ieskaitot darījumu mērķi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona;

3.2.6. Atkarībā no VIA SMS produkta, ko Klients ir izvēlējies datus par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, datus par dzīvesvietas valsti, nodokļu identifikācijas numuru, pilsonību;

3.2.7. Komunikācijas dati - tiek savākti, kad klients sazinās ar VIA SMS, izmantojot telefona, vizuālos un / vai audio ierakstus, e-pastu, ziņojumus un citus komunikācijas veidus, piemēram, sociālos medijus, datus, kas saistīti ar Klienta vizīti www.viasms.lv mājas lapā vai sazinoties pa citiem VIA SMS kanāliem (piemēram, tiešsaistes tērzēšana).

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

VIA SMS veic Personas datu apstrādi primāri, lai:

4.1. Pārvaldītu klientu attiecības kopumā un nodrošinātu un pārvaldītu piekļuvi VIA SMS piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem.

4.2. Veiktu kredītspējas novērtējumu un citus riska novērtējumus. Ir nepieciešams izvērtēt klientu kredītspēju, kā to paredz likums un uzraudzības iestādes vadlīnijas, lai noteiktu, vai patērētājs varēs atmaksāt pieprasīto aizdevumu.

4.3. Lai aizsargātu Klienta un / vai VIA SMS intereses un pārbaudītu VIA SMS sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai pierādītu komerciālu darījumu vai citu komerciālu saziņu (reģistrētas sarunas), pamatojoties uz līguma izpildi vai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai Klienta vai VIA SMS likumīgo pienākumu izpildei, vai VIA SMS likumīgo interešu aizsardzībai, lai novērstu, ierobežotu un izmeklētu VIA SMS finanšu pakalpojumu ļaunprātīgu vai nelikumīgu izmantošanu vai traucējumus pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā.

4.4. Nodrošinātu papildu pakalpojumus, veiktu klientu aptaujas, tirgus analīzes un statistiku. Piedāvātu Klientam VIA SMS pakalpojumus vai rūpīgi atlasītus sadarbības partnerus, tostarp personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz Klienta piekrišanu.

4.5. Lai veiktu Klienta aptaujas, tirgus analīzes un statistiku; organizētu loterijas un kampaņas Klientam, pamatojoties uz VIA SMS likumīgajām interesēm, uzlabotu VIA SMS pakalpojumus, uzlabotu Klienta pakalpojumu lietotāju pieredzi un izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus;

4.6. Atkarībā no produkta, ko VIA SMS piedāvā, ievērotu juridiskās saistības un identitātes pārbaudi. Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktus, piemēram, attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas principu ieviešanu, novērstu, atklātu, izmeklētu un ziņotu par iespējamo naudas atmazgāšanu, teroristu finansēšanu, vai ja Klientam ir piemērojamas finansiālas sankcijas vai tā ir politiski nozīmīga persona.

4.7. Lai novērstu finanšu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu atbilstošus pakalpojumus. Lai nodrošinātu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbībai, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties uz: vienošanās izpildi vai veiktu pasākumus pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Lai uzlabotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma rādīšanu ierīcē un attīstītu VIA SMS pakalpojumus un IT infrastruktūru.

4.9. Lai apstrādātu ienākošos un izejošos maksājumus.

5. PROFILĒŠANA, PERSONALIZĒTI PIEDĀVĀJUMI UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

5.1. Profilēšana attiecas uz automātisku Personīgo datu Apstrādi, ko izmanto, lai novērtētu noteiktas klienta personiskās īpašības. Profilēšanu izmanto tiešā mārketinga nolūkos. Automatizēta lēmumu pieņemšana tiek izmantota kredītspējas novērtējumos, riska pārvaldībā un darījumu uzraudzībā, lai apkarotu krāpšanu, un ir balstīta uz VIA SMS likumīgajām interesēm, juridiskās saistības izpildi, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu.

5.2. VIA SMS var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu digitālo pakalpojumu lietotāju pieredzi. Ja vien tiešais mārketings nav ierobežots ar Klienta vēlmi, VIA SMS var apstrādāt personas datus, lai sniegtu vispārīgus un personalizētus VIA SMS pakalpojumu piedāvājums.

5.3. VIA SMS vienmēr nodrošina, ka Klienti var brīvi izdarīt savas izvēles un izmantot ērtu rīkus, lai pārvaldītu viņu konfidencialitātes iestatījumus.

5.4. VIA SMS var arī apkopot statistiskos datus par Klientu, piemēram, tipiskus uzvedības un dzīvesveida modeļus, pamatojoties uz demogrāfiskajiem un mājsaimniecības datiem. Statistikas datus segmentu profilu izveidošanai var savākt no ārējiem avotiem, un tos var apvienot ar VIA SMS iekšējiem datiem.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Personas dati var tikt dalīti ar citiem saņēmējiem, kā piemēram:

6.1. Iestādes (piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, nodokļu iestādes, uzraudzības iestādes);

6.2. VIA SMS saistītie uzņēmumi VIA SMS grupā;

6.3. Kredītiestādes un finanšu iestādes, lai apstrādātu ienākošos un izejošos maksājumus;

6.4. Revidenti, juridiskie un finanšu konsultanti vai jebkurš cits apstrādātājs, ko pilnvarojis VIA SMS;

6.5. Trešās puses, kas uztur reģistru (piemēram, kredītbiroji, iedzīvotāju reģistrs, komercreģistrs vai cits reģistrs, kuros atrodas Personas dati)

6.6. Parādu piedzinēji, nododot prasījumu tiesības;

6.7. tiesas, ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādes un maksātnespējas administratori;

6.8. Citas personas, kas saistītas ar VIA SMS pakalpojumu sniegšanu, piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji vai analītiskie pakalpojumi.

7. ĢEOGRĀFISKĀ APSTRĀDES JOMA

7.1. Kā vispārējs princips ir noteikts, ka Personas datus apstrādā Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā (ES / EEZ).

8. UZGLABĀŠANAS PERIODS

8.1. Personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams.

8.2. Uzglabāšanas periods var būt balstīts uz nolīgumiem ar Klientu, VIA SMS likumīgajām interesēm vai piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, likumiem, kas saistīti ar patēriņa kredītu noformēšanu, grāmatvedību, naudas atmazgāšanu, civiltiesībām utt.).

9. KLIENTA, KĀ DATU SUBJEKTA, TIESĪBAS

9.1. Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu. Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir klasificēta kā Personas dati. Šīs tiesības parasti ir šādas:

9.1.1. Pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu laboti, ja tie ir nepietiekami, nepilnīgi vai nepareizi.

9.1.2. Iebilst pret Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana pamatojas uz likumīgām interesēm, tostarp profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšana vai piedalīšanās aptaujās).

9.1.3. Prasīt dzēst personas datus, piemēram, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja viņš / viņa ir atsaukusi piekrišanu. Šādas tiesības nepiemēro, ja personas datus, kas pieprasīti izdzēst, apstrādā arī, pamatojoties uz citiem juridiskiem iemesliem, piemēram, līgumu vai saistībām, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem.

9.1.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, kad VIA SMS novērtē, vai Klientam ir tiesības dzēst viņa datus.

9.1.5. Saņemt informāciju, vai viņa/viņas Personas dati tiek apstrādāti ar VIA SMS, un, ja jā, lūgt nodrošināt tiem piekļuvi.

9.1.6. Saņemt viņa/viņas sniegtos Personas datus un, ja iespējams, nosūtīt šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

9.1.7. Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei.

9.1.8. Nebūt pilnībā automatizēta lēmumu pieņemšanas objektam, ieskaitot profilēšanu, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai tas būtiski ietekmē Klientu. Šīs tiesības nepiemēro, ja lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmumu pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai ja Klient ir devis savu skaidru piekrišanu.

9.1.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu aizsardzības iestādei vietnē www.dvi.gov.lv, ja viņš / viņa uzskata, ka viņa / viņa Personas datu Apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

10. KONTAKTINFORMĀCIJA

10.1. Klienti var sazināties ar VIA SMS ar jebkādiem ierosinājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem izmantot datu subjektu tiesības un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.

10.2. VIA SMS kontaktinformācija ir pieejama VIA SMS tīmekļa vietnē https://www.viasms.lv

10.3. VIA SMS ir tiesīga vienpusēji grozīt Politiku jebkurā laikā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, paziņojot Klientam par jebkādiem grozījumiem, izmantojot VIA SMS tīmekļa vietni, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.